Cao đẳng & Đại học

+ Trường Cao đẳng Kinh tế Tp.HCM

+ Trường Cao đẳng Kỹ Nghệ 2

+ Trường Cao đẳng Công nghệ và Quản trị Sonadezi