Tổ chức & Hiệp hội

+ Hội Doanh Nhân Trẻ Tp.HCM

+ Hiệp hội các trường Trung cấp, Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật (ATEC)

+ Viện ATEC