Giới thiệu chung

Bên cạnh đó, dự án mong muốn truyền tải thông điệp “năng lực làm việc cơ bản là minh chứng thiết yếu cho sự thành công ban đầu của một nhân viên, bất kể ngành, nghề, hay lĩnh vực công việc họ chọn.