Giới thiệu RES

Viết tắt của Reference table of Employability Skills – Bảng tham khảo năng lực làm việc, là bảng mô tả các năng lực cơ bản thiết yếu mà một ứng viên có thời gian làm việc ít hơn 24 tháng cần đạt được để sẵn sàng hòa nhập vào môi trường làm việc. Tùy vào việc ứng dụng của cộng đồng doanh nghiệp mà RES sẽ được phát triển liên tục và tương thích với từng mục đích sử dụng.

img1