Sử dụng RES

img7

8.1 Năng lực ngôn ngữ đầu vào & đầu ra

– Các ứng viên đều phải có năng lực ngôn ngữ (tiếng Anh) trình độ CEFR: A2 trong Khung tham khảo năng lực ngôn ngữ Châu Âu (CEFR) trước khi tham gia vào quá trình huấn luyện RES.

– Các ứng viên sau khi hoàn thành nội dung huấn luyện RES phải đáp ứng yêu cầu năng lực ngôn ngữ (tiếng Anh) trình độ CEFR: B1 trong Khung tham khảo năng lực ngôn ngữ Châu Âu (CEFR).

Bảng so sánh trình độ tiếng Anh

STT

CEFR

LanguageCert IESOL

(Listen-Read-Write)

TOEIC score

IELTS score

1

A2

Access

350-399

3.5 – 4.0

2

B1

Achiever

400-599

4.0 – 5.0

– Trường hợp các ứng viên chưa đạt yêu cầu về năng lực tiếng Anh, ứng viên sẽ đăng ký test tiếng Anh tại Ed2Career, bài test 3 kỹ năng do Tổ chức khảo thí ngôn ngữ quốc tế LanguageCert Vương quốc Anh ra đề và đánh giá.

8.2 Thời lượng thực hiện huấn luyện RES

Tổng thời lượng thực hiện huấn luyện (trực tiếp) RES là 90 giờ, trong đó thời lượng phân bổ cho mỗi kỹ năng như sau:

STT

KỸ NĂNG

THỜI LƯỢNG

1

Mindset

(Tư duy nghề nghiệp)

12 tiếng

2

Work Principles

(Nguyên tắc làm việc)

6 tiếng

3

Business and Customer Awareness

(Nhận thức doanh nghiệp và khách hàng)

12 tiếng

4

Dealing First Day at Work

(Ngày đầu tiên làm việc)

6 tiếng

5

Setting Targets

(Thiết lập mục tiêu)

6 tiếng

6

Motivation

(Động lực làm việc)

6 tiếng

7

Managing Time

(Quản lý thời gian)

6 tiếng

8

Responsibilities in the Workplace

(Trách nhiệm tại công sở)

6 tiếng

9

Following Instructions

(Tuân thủ hướng dẫn)

6 tiếng

10

Working in a Team

(Làm việc nhóm)

12 tiếng

11

Problem Solving in a Place of Work

(Giải quyết vấn đề tại công sở)

12 tiếng

Tổng cộng

90 giờ

img8

8.3 Phạm vi sử dụng RES

RES chỉ được sử dụng tại Việt Nam tuy nhiên trong thời gian 2 năm đầu từ khi phiên bản đầu tiên ver1.19, RES sẽ được sử dụng tại Tp.HCM. Dựa trên sự phát triển theo giai đoạn của RES mà qua các lần điều chỉnh và cập nhật, RES sẽ bổ sung thêm phạm vi áp dụng.

Trong trường hợp các doanh nghiệp có hệ thống nhân sự tại nhiều tỉnh/thành khác nhau, khi áp dụng RES sẽ được Ban cố vấn góp ý và xem xét về quá trình triển khai RES.

Trong trường hợp thương mại hóa RES, các tổ chức và/hoặc cá nhân phải thông qua sự đồng ý của Ed2Career và phải có sự chấp thuận bằng hình thức văn bản của Ed2Career

8.4 Bản quyền RES

Ed2Career là đơn vị giữ bản quyền RES tại Việt Nam, bao gồm toàn bộ nội dung, hình ảnh, thương hiệu và các thông tin liên quan đến RES tại Việt Nam.

8.5 Quyền sử dụng

Ed2Career là đơn vị có toàn quyền sử dụng RES, bao gồm toàn bộ nội dung, hình ảnh, thương hiệu và các thông tin liên quan đến RES tại Việt Nam.

Các tổ chức và/hoặc doanh nghiệp có quyền sử dụng RES phục vụ cho sự phát triển nhân sự của tổ chức. Việc sử dụng này sẽ được thể hiện thông qua một văn bản ghi nhớ hợp tác giữa Ed2Career và tổ chức và/hoặc doanh nghiệp đó.

Các cá nhân có quyền sử dụng RES phục vụ cho sự phát triển của cộng đồng sẽ cần phải có sự hợp tác trực tiếp với Ed2Career thông qua một văn bản ghi nhớ hợp tác. Trong trường hợp mục đích sử dụng liên quan đến thương mại, các cá nhân đó cần phải thông qua sự đồng ý của Ed2Career

8.6 Chính sách bảo mật

Các thông tin về nội dung huấn luyện RES đều được cập nhật rộng rãi đến cộng đồng, ngoại trừ thông tin và nội dung về đánh giá năng lực RES.

Các tổ chức, cá nhân và/hoặc doanh nghiệp tham gia vào quá trình đánh giá năng lực RES phải ký cam kết bảo mật thông tin theo quy định.

Các thông tin bảo mật, ngoại trừ trường hợp được yêu cầu từ Cơ quan nhà nước, sẽ được bảo mật tuyệt đối.