Pearson LCCI

LCCI là một bộ chương trình các kỹ năng nghiệp vụ liên quan đến công việc được thiết kế để cung cấp cho người học các kỹ năng & kiến thức trọng tâm và chuyên môn cần thiết để tham gia và phát triển tại nơi làm việc. Chương trình LCCI được phối hợp thiết kế với các nhà tuyển dụng và các Hội nghề nghiệp chuyên môn để đảm bảo mỗi một chương trình cung cấp cho sinh viên các kỹ năng cần thiết liên quan đến ngành và nghề.

Cung cấp một loạt các lĩnh vực chủ đề từ ngôn ngữ tiếng Anh, tài chính và định lượng, tiếp thị và kinh doanh cũng như quản trị kinh doanh và CNTT. Bằng cấp LCCI trang bị cho người học các kỹ năng sẵn sàng làm việc để phát triển sự nghiệp.

logo-lcci

Tìm hiểu thêm về Pearson LCCI