Đặc điểm của RES

7.1 Lợi ích sử dụng RES

RES

Sinh viên

Người đi làm

(< 24 tháng)

Tuyển dụng

Phát triển nhân sự

Thái độ/Hành vi

Hình thành tư duy làm việc nghiêm túc & phát triển các kỹ năng thiết yếu cho sự khởi đầu công việc toàn thời gian

Xác định các điểm mạnh & yếu của bản thân và tự điều chỉnh cho sự phù hợp với tổ chức

Xác định các đặc điểm năng lực của một ứng viên và tính phù hợp của ứng viên cho yêu cầu vị trí công việc cần tuyển

Đo lường sự tiến bộ và thay đổi của nhân viên qua các đợt huấn luyện để xác định phẩm chất tiềm năng của nhân viên đối với tổ chức

Kỹ năng

Kiến thức

Năng lực tiếng Anh

Áp dụng theo Khung mô tả năng lực ngoại ngữ LanguageCert

Đầu vào: cấp độ A2 – Đầu ra: cấp độ B1

 

7.2 Các thuật ngữ dùng trong Khung năng lực làm việc RES:

STT

Thuật ngữ

Viết tắt

Ý nghĩa

1

Employability Skill

ES

Năng lực làm việc

2

Assessment criteria

n/a

Tiêu chí đánh giá

3

Learning outcome

LO

Chuẩn đầu ra (sử dụng trong đào tạo, huấn luyện)

4

Language ability

n/a

Khả năng ngôn ngữ

5

Common European Framework Reference

CEFR

Khung tham chiếu năng lực ngôn ngữ Châu âu

6

Internal Quality Assurance

IQA

Đảm bảo chất lượng nội bộ

7

External Quality Assurance

EQA

Đảm bảo chất lượng độc lập

8

Assessor

n/a

người đánh giá

9

Coach

n/a

người huấn luyện

10

Reference table of Employability Skills

RES

Bảng mô tả tham khảo năng lực làm việc

11

Mapping Competencies

n/a

Đối chiếu năng lực làm việc

 

7.3 Cấp độ và nội dung của RES

Cấp độ trong khung RES được xác định tại cấp độ 2 (Level 2) theo Khung trình độ của Vương quốc Anh. Tại cấp độ 2 (Level 2), RES yêu cầu ứng viên cần thể hiện được năng lực của mỗi kỹ năng như sau:

STT

Kỹ năng

Năng lực

1

Mindset

(Tư duy nghề nghiệp)

·   Understand how mindset can improve employability

2

Work Principles

(Nguyên tắc làm việc)

·   Understand how their personal attitude to work impacts on their work practice

·   Understand work principles within different contexts

3

Business and Customer Awareness

(Nhận thức doanh nghiệp và khách hàng)

·   Be able to research local businesses and identify how they differ in purpose and customer base

·   Understand the relationship between qualities and business and how this change depending on the nature of the business

·   Be able to source information on a local business and identify the qualities they are likely to look for in employees

4

Dealing First Day at Work

(Ngày đầu tiên làm việc)

·   Understand the induction process

·   Be able to get the most from an induction process

·   Be able to make a good first impression

·   Know how to access support during the first weeks in a new job

5

Setting Targets

(Thiết lập mục tiêu)

·   Understand how target setting forms part of formal and informal appraisal

·   Know how to set personal targets that are specific, challenging, realistic and achievable, and evaluate their performance against their targets

6

Motivation

(Động lực làm việc)

·   Be able to reflect on what motivates them and how this might influence their own performance

·   Be able to recognise the key motivators and de-motivators that impact on work situations

·   Understand how motivated and de-motivated staff can have a positive or negative effect on the place of work

7

Managing Time

(Quản lý thời gian)

·   Understand how time can be managed and know why time management is important

·   Be able to plan their own work actively with some autonomy

8

Responsibilities in the Workplace

(Trách nhiệm tại công sở)

·   Understand their responsibilities as an individual within the place of work

·   Know how to take responsibility for completing work tasks

·   Understand impact of own actions and behaviours

9

Following Instructions

(Tuân thủ hướng dẫn)

·   Be able to follow verbal and written instructions related to work-based tasks

10

Working in a Team

(Làm việc nhóm)

·   Be able to apply the skills needed to form collaborative relationships

·   Be able to adapt their behaviour within a team to ensure successful working relationships are established and maintained

·   Know the approaches that can be used to resolve issues and achieve team goals

11

Problem Solving in a Place of Work

(Giải quyết vấn đề tại công sở)

·   Understand the different types of problems they might encounter in the place of work

·   Recognise the methods available to develop solutions for straightforward problems

·   Be able to identify a potential problem and the ways that it might be resolved

 

7.4 Khung mô tả năng lực ngoại ngữ LanguageCert

Xem nội dung đính kèm