Tầm nhìn & Sứ mệnh của RES

img5

Tầm nhìn: chuẩn hóa việc đánh giá các năng lực làm việc cơ bản thiết yếu của nguồn nhân lực trẻ cần có để nhanh chóng thành công, hòa nhập vào môi trường làm việc tại Tp.HCM.

Sứ mệnh: cung cấp các bảng mô tả năng lực làm việc cơ bản thiết yếu mà bất kỳ mô hình doanh nghiệp nào cũng cần có để tham khảo cho sự phát triển nhân sự của tổ chức.